Warto wiedzieć

Lepiej przeciwdziałać niż naprawiać skutki pożaru!

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczyłeś dom – jednym z warunków otrzymania odszkodowania w przypadku pożaru jest wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Pożar sadzy

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Warto wiedzieć

Temperatura palącej się sadzy przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza!

Główne uwarunkowania prawne dotyczące usług kominiarskich

  1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z późniejszymi zmianami.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 roku.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz.1065

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • od palenisk opalanych paliwem stałym — co najmniej raz na 3 miesiące;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym— co najmniej raz na 6 miesięcy;
  • z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (Prawo budowlane art. 70 ust. 1 ustawy).